45583503 PET/CT | vēža diagnostika - Datu apstrādes politika

DATU APSTRĀDES POLITIKA

RSU NUKLEĀRĀS MEDICĪNAS KLĪNIKA SIA

FIZISKO PERSONU
DATU APSTRĀDES POLITIKA

Personas datu apstrādes pārzinis ir RSU Nukleārās medicīnas klīnika SIA, reģistrācijas numurs 40103959045, juridiskā adrese: Gardenes iela 13, Rīga, LV-1002 (turpmāk tekstā – Klīnika).

Kontaktinformācija:

Tālrunis: +371 27078822
Adrese: Gardenes iela 13, Rīga, LV-1002
E-pasta adrese: info@nmk.lv

Kontaktinformācija saziņai par personas datu aizsardzības jautājumiem:

E-pasta adrese: datu_aizsardziba@rnmc.lv

Datu apstrādes politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai – datu subjektam – informāciju par fiziskās personas datu apstrādes mērķi, tiesisko pamatu, apstrādes apjomu, aizsardzību un datu apstrādes ilgumu un datu subjekta tiesībām datu iegūšanas laikā un veicot datu apstrādi. Datu apstrādes politika attiecas uz fizisko personu (turpmāk tekstā – Persona vai Datu subjekts), ar kuru Klīnika slēdz jebkāda veida līgumus vai kura saņem, ir saņēmusi vai plāno saņemt Klīnikas sniegtos pakalpojumus, t.sk. šīs personas likumisko pārstāvi vai pilnvaroto personu, apmeklē Klīnikas telpas, sazinās ar Klīniku, t.sk., izmantojot elektroniskās saziņas ierīces, apmeklē Klīnikas uzturēto interneta vietni: www.nmk.lv, kā arī piesakās Klīnikas pakalpojumiem, aizpildot pakalpojuma pieteikuma anketu interneta vietnē. Atsevišķos gadījumos Klīnika var iegūt Personas datus no personas ārstējošā ārsta vai citas ārstniecības iestādes.

Par personas datiem ir uzskatāma jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu, tajā skaitā, bet ne tikai, vārds, uzvārds, kontaktinformācija, veselības dati, u.c. (turpmāk – Personas dati).

Datu apstrādes politika ir piemērojama Personas datu apstrādei neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Persona sniedz personas datus (klātienē, sazinoties rakstiski, telefoniski vai ar e-pasta starpniecību, apmeklējot Klīnikas interneta vietni, u.c.).

Klīnika veic Personas datu apstrādi un nodrošina personas datu aizsardzību, ievērojot 2016. gada 27.aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula),(turpmāk– Regula), Fizisko personu datu apstrādes likumu, Pacientu tiesību likumu un citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas regulē fizisko personu datu aizsardzību.

KĀDI PERSONAS DATI TIEK APSTRĀDĀTI

Klīnika var iegūt un apstrādāt sekojošus Personas datus: vārds, uzvārds; personas kods (un/vai dzimšanas datums); kontaktinformācija: tālruņa numurs, e-pasts, dzīvesvietas adrese; pilsonība; svars; garums; informācija par veselības stāvokli, diagnozes, iepriekš veiktu izmeklējumu rezultāti un citi dati, kuri nepieciešami personas datu apstrādes mērķu sasniegšanai.

Veicot videonovērošanu Klīnikas telpās un teritorijā, var tikt apstrādāti sekojoši Personas dati - personas attēls (vizuālais izskats) un darbības, kas tiek veiktas videonovērošanas teritorijā.

DATU APSTRĀDES NOLŪKS

Klīnika veic Personas datu apstrādi sekojošu mērķu sasniegšanai:

 • Ārstniecības pakalpojumu sniegšanai un nodrošināšanai, tajā skaitā:
  • pacienta identificēšanai;
  • pacienta pieraksta noformēšanai pie Klīnikas speciālistiem un pacientu plūsmas organizēšanai;
  • pacienta medicīnisko dokumentu noformēšanai saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
  • līguma ar pacientiem sagatavošanai un noslēgšanai;
  • ārstniecības pakalpojuma sniegšanai un ārstu konsultāciju veikšanai;
  • norēķinu administrēšanai;
  • pacientu iebildumu un pretenziju izvērtēšanai;
  • ienākošās un izejošās korespondences (e-pasta vēstules, pasta vēstules, u.c.) apstrāde un glabāšana;
 • Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 • Klīnikas apmeklētāju, pacientu un darbinieku drošības un īpašuma aizsardzības nodrošināšanai, veicot videonovērošanu;
 • Līgumu noslēgšanai un no tiem izrietošo saistību izpildei;
 • Zinātnisko un pētniecisko darbu un pētījumu veikšanai onkoloģisko slimību izpētes jomā;
 • Klīnikas interneta mājaslapas uzturēšanai un darbības uzlabošanai;

DATU APSTRĀDES TIESISKAIS PAMATS

Datu apstrāde ar mērķi nodrošināt ārstniecības pakalpojumus sniegšanu tiek veikta pamatojoties uz Regulas 6.panta 1. punkta b), c) apakšpunktiem un Regulas 9.panta 2.punkta h) apakšpunktu. Personas datu apstrāde var tikt veikta, lai nodrošinātu Pārziņa vai trešo personu leģitīmās intereses (piemēram, lai izmeklētu gadījumus, kad ir saņemtas sūdzības par ārstniecības pakalpojuma sniegšanas kvalitāti, veiktu pēckontroles, uzlabotu ārstniecības pakalpojumu sniegšanu, administrētu sniegtos pakalpojumus, kā arī nodrošinātos ar pierādījumiem pret iespējamām pretenzijām, sūdzībām, u.c.), pamatojoties uz Regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunktu.

Datu apstrāde ar mērķi sniegt informāciju valsts pārvaldes iestādēm tiek veikta pamatojoties uz Regulas 6.panta 1. punkta c) apakšpunktu un Regulas 9.panta 2.punkta h) apakšpunktu, sniedzot iestādēm informāciju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā.

Slēdzot civiltiesiskus līgumus, Klīnika veic Personas datu apstrādi, pamatojoties uz Regulas 6.panta 1.punkta b) apakšpunkta nosacījumiem, ar mērķi apstrādāt datus, kas nepieciešami līguma izpildei.

Datu apstrāde, veicot videonovērošanu, tiek veikta ar mērķi nodrošināt Klīnikas apmeklētāju, pacientu un darbinieku drošību, uzturoties Klīnikas telpās un teritorijā, novērst un atklāt noziedzīgus nodarījumus vai apdraudējumu Klīnikas, tās apmeklētāju, pacientu un darbinieku īpašumam un personu interesēm (dzīvība, veselībai, u.c.). Videonovērošana Klīnikas teritorijā un telpās tiek veikta, pamatojoties uz Regulas 6.panta 1.punkta d) un f) apakšpunktiem, nodrošinot Datu subjekta vai citas fiziskas personas vitālās intereses, kā arī Klīnikas vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanu. Klīnika veic videonovērošanu pacientu aprūpes zonā ar nolūku nodrošināt pacientu drošību un veikt pacientu veselības stāvokļa novērošanu. Videonovērošanu citās Klīnikas telpās un tai piegulošajā teritorijā veic SIA “Nukleārās medicīnas centrs”, reģ.Nr. 50103459451.

Datu apstrāde, kas saistīta zinātnisko un pētniecisko darbu veikšanu, tiek veikta pamatojoties uz Regulas 9.panta 2.punkta a) apakšpunktu – ja Datu subjekts ir devis piekrišanu šādu personas datu apstrādei.

Lai nodrošinātu Pārziņa uzturētās interneta mājaslapas apmeklējuma analīzi un iegūtu anonimizētu pārskatu par lietotāju aktivitātēm tajā, tiek izmantots Google Analytics rīks, kas ļauj analizēt mājaslapas darbības efektivitāti un lietotāju darbības tajā. Google Analytics rīks izmanto sīkdatnes (cookies), ko tīkla serveris nosūta uz tīkla pārlūkprogrammu, kas saglabā informāciju Datu subjekta datorā, tālrunī vai citā ierīcē, no kuras tiek piekļūts vietnei. Sīkāka informācija par sīkdatnēm (cookies) pieejama: www.aboutcookies.org. Iegūto datu aizsardzība tiek nodrošināta saskaņā ar Google Analytics pakalpojuma sniegšanas noteikumiem, kas pieejami vietnē: google.com/analytics/terms/us.html. Datu subjekts pēc savas izvēles var dzēst sīkdatnes, kas jau saglabātas tā ierīcē, kā arī noteikt, lai pārlūkprogramma neļauj tās saglabāt.

PERSONAS DATU GLABĀŠANAS ILGUMS

Klīnika glabā un apstrādā Personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no norādītajiem kritērijiem:
 • Klīnikai saistošajos normatīvajos tiesību aktos noteikts ir pienākums glabāt konkrētos datus;
 • kamēr tiek pilnīgi izpildītas saistības, kas izriet no starp Klīniku un pacientu noslēgtā līguma, vai kamēr pacientam tiek sniegts ārstniecības pakalpojums;
 • kamēr ir spēkā Personas piekrišana attiecīgai Personas datu apstrādei, ja vien nepastāv cits datu apstrādes tiesiskais pamats;
 • kamēr Personas dati nepieciešami konkrēta apstrādes mērķa sasniegšanai;

Videonovērošanas laikā iegūtie dati tiek glabāti 30 dienas no to izveidošanas dienas, ja vien attiecīgajā videoierakstā netiek atspoguļota iespējami prettiesiska rīcība vai rīcība, kas, iespējams, palīdzētu Klīnikai vai trešajām personām aizsargāt to tiesiskās intereses. Šādā gadījumā attiecīgais videoieraksts var tikt uzglabāts līdz noteikto mērķu sasniegšanai.
Izbeidzoties personas datu glabāšanas termiņam vai nolūkam, Klīnika neatgriezeniski dzēš Personas datus. Klīnika ir tiesīga noteikt jaunu Personas datu apstrādes nolūku, ja tas izriet no normatīvo aktu prasībām vai pamatoti nepieciešams Klīnikas tiesisko interešu aizsardzībai.

PERSONAS DATU SAŅĒMĒJI

Klīnika neizpauž trešajām personām Personas datus vai jebkādu citu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju par Datu subjektu, izņemot, ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod:
 • noslēgta līguma ietvaros, lai veiktu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju;
 • saskaņā ar Datu subjekta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
 • ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu atbilstoša un pamatota pieprasījuma, šajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtība un apjomā;
 • ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos Klīnikas likumīgo interešu aizsardzībai.

Klīnikas leģitīmo interešu nodrošināšanai Klīnika personas datu apstrādei ir tiesīga izmantot personas datus apstrādātājus. Klīnika veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi apstrādātāji, veicot personas datu apstrādi, īsteno atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai ievērotu Regulas prasības un nodrošinātu datu subjekta tiesību aizsardzību.

DATU SUBJEKTA TIESĪBAS

Personai, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību, ir tiesības saņemt informāciju no Klīnikas par Personas datiem, kurus Klīnika apstrādā, kādam nolūkam tie tiek izmantoti un apstrādāti, kādi ir to glabāšanas termiņi un kas ir šo Personas datu saņēmēji.

Personai, iesniedzot atbilstošu paziņojumu, ir tiesības prasīt, lai Klīnika bez nepamatotas kavēšanās labotu neprecīzus vai papildinātu nepilnīgus Personas datus.

Persona var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu rakstveida formā klātienē Klīnikas juridiskajā adresē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vai elektroniskā pasta veidā, parakstot dokumentu ar drošu elektronisko parakstu.

Personai ir tiesības prasīt savu Personas datu dzēšanu, ja Persona uzskata, ka Personas dati ir apstrādāti nelikumīgi, vai tie vairs nav nepieciešami sākotnēji noteiktajiem nolūkiem, kādiem tie tika vākti un/vai apstrādāti, vai Persona ir atsaukusi savu piekrišanu, uz kuras pamata Personas datu apstrāde tika veikta.

Persona var iebilst pret savu Personas datu apstrādi, ko Klīnika veic, pamatojoties uz Klīnikas leģitīmajām interesēm. Klīnika pārtrauc Personas datu apstrādi, izņemot, ja Klīnika norāda uz pārliecinošiem leģitīmiem iemesliem, kas ir svarīgāki par Datu subjekta interesēm, tiesībām un brīvībām, vai lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības.

Personai ir tiesības no Klīnikas saņemt datus par sevi, lai tos saglabātu vai radītu iespēju datu atkārtotai izmantošanai, nododot citam datu apstrādātājam.

Personai ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu Personas datu apstrādei tādā pašā veidā, kā tā tika sniegta, vai nosūtot attiecīgu paziņojumu uz e-pasta adresi: datu_aizsardziba@rnmc.lv, pa pastu uz Klīnikas adresi vai iesniedzot personīgi Klīnikā. Saņemot atsaukumu, Klīnika apņemas neveikt turpmāku Personas datu apstrādi, kas balstīta uz iepriekš sniegto Personas piekrišanu. Piekrišanas atsaukums neietekmē Personas datu apstrādi, kas veikta laikā, kad Personas piekrišana bija spēkā.

Ja Personai ir pamatotas šaubas vai aizdomas par to, ka tās Personas datu apstrāde netiek veikta ievērojot Regulas, kā arī citu normatīvo aktu prasības, un ir aizskartas Personas tiesības, tai ir tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā, iesniedzot pamatotu sūdzību.

CITI NOTEIKUMI

Klīnikai ir tiesības veikt papildinājumus un grozījumus Datu apstrādes politikā vai izstrādāt jaunu politiku, ja mainās noteikti apstākļi, kuri ietekmē personas datu apstrādes regulējumu. Datu apstrādes politikas aktuālo versiju Klīnika publicē tās interneta mājaslapā un padara pieejamu Klīnikas reģistratūrā.

Datu apstrādes politika stājas spēkā ar tās apstiprināšanas datumu, ja vien nav noteikts cits spēkā stāšanās datums.

Spēkā no: 2019.gada 1.jūlija

Sazinieties ar mums

Jautājumu gadījumā, sazināties ar mūsu klientu atbalsta centru.
Mūsu speciālists atbildēs, cik vien ātri iespējams, bet ne vēlāk kā 24 stundu laikā (darba dienās).

Nukleāras Medicinās Klīnikas Logotips
© Rīgas Stradiņa universitātes Nukleārās medicīnas klīnika